the last answer

posted on 24 May 2011 22:52 by puy-devil
เราอาจจะเข้าใจในความรักของเรา...
แต่อาจจะไม่เข้าใจในความรักของคนอื่น

เพราะว่าความรักของทุกคนล้วนแตกต่างกัน 
ร้อยคน...ก็มีความรักตั้งร้อยแบ
 
 
เพราะฉะนั้นการตัดสินใจในเรื่องของความรัก
>>คำตอบของตัวเองนั่นแหละ ถือเป็นคำตอบสุดท้าย

Comment

Comment:

Tweet